Reisebetingelser
For våre reiser gjelder alminnelige vilkår for pakkereiser fastsatt i avtale mellom Den Norske Reisebransjeforening og Forbrukerrådet, pakkereiseloven og forskrifter til loven gitt av Barne- og Familiedepartementet.
Ved påmelding betales et depositum. Først når dette er betalt, er deltakeren bundet. Når depositumet er mottatt av arrangøren, er denne bundet.
Husk gyldig pass og eventuelt visum. Det kan ta lang tid å få et nytt. Alle må tegne egen reiseforsikring. Det er den reisendes plikt å ha de nødvendige papirer i orden. Om den reisende møter opp uten å ha de nødvendige papirer i orden har Kjetils bussreiser rett til å avise den reisende. Den reisende har da ikke krav på refusjon av reisen. Etter at EØS-avtalen har trådt i kraft, har du ved midlertidig opphold i et EØS land rett til øyeblikkelig hjelp ved behov. Du må dokumentere din rett ved å legge frem et Europeisk Helsetrygdekort som fås ved henvendelse til www.helsenorge.no. I Norden er det ikke krav om spesiell dokumentasjon for å få rett til slike ytelser.
Våre priser er i utgangspunktet faste, men vi forbeholder oss retten til justeringer ved uforutsette og høye valutaendringer. Vi viser til lov om pakkereiser.
Avbestilling, uteblivelser og forandringer. Finner avbestillingen sted innen 30 dager før fastsatt avreisedato er depositumet tapt. Avbestiller du mellom 14 og 30 dager før avreisen er halve reisens pris tapt. Skjer avbestillingen mellom avreisedagen og 14 dager før avreisen, er hele reisens pris tapt. På turer som inkluderer fly eller cruise/elvebåter/ yacht så er avbestillingsfristen 12 uker før avreise. Avbestilles turen etter dette så må man benytte seg av sin private reiseforsikring. Avbestillingsforsikringen inngår ikke i reisens pris. Alle bør tegne avbestillingsforsikring. Ved akutt sykdom eller dødsfall innen familie refunderes de øvrige betalte beløp med unntak av et ekspedisjonsgebyr på kr 500,- og avbestillingsforsikringen på kr 300,- pr. pers.
Arrangøren er ikke ansvarlig for sykdom som den reisende måtte pådra seg under reisen. Vi frasier oss et hvert ansvar for ting som glemmes enten på reisemålet, i bussen eller på opphentingsstedet. Kjetils Bussreiser kan ikke ta ansvar for kunder som ikke kan ta hånd om seg selv, herunder også personer påvirket av rusmidler. Våre reiser er for alle som har lyst, men på alle reisene kreves det at man har normal god hygiene som daglig vask og rene klær, samt at man kan bevege seg til fots en time eller to. Er den reisende ute av stand til å klare hele reisen selv så må han/ hun ha med seg en hjelpende ledsager.
Turarrangøren forbeholder seg rett til - om nødvendig - å kunne avlyse turen. Ved uforutsette hendelser som arrangøren ikke har kontroll over eller «force majeure», kan det om nødvendig skje endringer som bytting av hotell, forandringer av reiserute o.l. Vi tar forbehold om å kunne kansellere en tur hvis deltakerantallet er under 25 stk. Dog kan ikke turen kanselleres senere enn 14 dager før avreise.
Mener en deltager seg berettiget til å klage, må klagen fremsettes straks til sjåføren eller reiselederen som da vil forsøke å rette opp forholdet på stedet. Eventuell reklamasjon som ønskes behandlet etter hjemkomst, må være innsendt skriftlig senest 4 uker etter reisens slutt.
Passasjeren skal betale reisen ved forfall iflg. tilsendt reise - bevis. Den reisende må ikke opptre til sjenanse for medpassasjerer. Dersom den reisende grovt tilsidesetter disse bestemmelser, kan hun/han nektes å delta eller helt utelukkes fra reisen uten at man kan stille krav om tilbakebetaling av arrangøren. Er reisen påbegynt, kan den reisende pålegges å betale omkostninger.